Trở về

ISO 14001 cho lĩnh vực môi trường

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001
1.      Giới thiệu chung
Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường, được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ… và hoàn toàn tự nguyện với các tổ chức.


2.      Lợi ích của việc áp dụng
-         Nâng cao chất lượng, cải tiến năng suất
-         Giảm thiểu rủi ro và ô nhiễm môi trường
-         Đáp ứng các yêu cầu của pháp luật
-         Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp
-         Cải thiện mối quan hệ với cộng đồng
-         Tạo cơ hội hòa nhập với thị trường quốc tế
Các bước triển khai

 

 

 

Dịch vụ của VNPI
Tư vấn (Thời gian triển khai 10-12 tháng)
-           Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004
-          Rà soát, cập nhật, hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường
-          Đánh giá tác động môi trường
 -         Hướng dẫn khắc phục sau đánh giá giám sát
 -           Đánh giá thực trạng/ Đánh giá nội bộ/ Đánh giá trước chứng nhận nhằm đưa ra các khuyến nghị cải tiến
Đào tạo (Thời lượng khóa học 2-3 ngày)
-           Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004
-           Đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004
-           Tập huấn về các điều luật, văn bản pháp quy liên quan
 
3.      Đối tượng áp dụng:
Mọi tổ chức/ doanh nghiệp không phụ thuộc vào loại hình hoạt động hay phạm vi, quy mô.