Best Practices in Asian Corporate Governance 2007

Được xuất bản như một phần tiếp theo của Tác động của quản trị doanh nghiệp đến năng suất: Kinh nghiệm châu Á (2004), tập này chứa một báo cáo tóm tắt về điểm chuẩn thực hành tốt nhất trong quản trị doanh nghiệp châu Á bên cạnh bảy báo cáo quốc gia về quản trị doanh nghiệp từ ROC, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/best-practices-in-asian-corporate-governance-pdf-2-5mb/