Report of the APO Seminar on Processing and Utilization of Legumes 2003

Báo cáo của Hội thảo APO về Chế biến và Sử dụng Cây họ đậu 2003

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/processing-and-utilization-of-legumes-pdf-4-2mb/