Linking Green Productivity to Ecotourism - Experiences in the Asia–Pacific Region 2002

Liên kết năng suất xanh với du lịch sinh thái - Kinh nghiệm ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2002

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/linking-green-productivity-to-ecotourism-experiences-in-the-asia-pacific-region-pdf-2-6mb/