Evolving Sustainable Production Systems in Sloping Upland Areas – Land Classification Issues and Options 2004

Quy hoạch sử dụng đất phù hợp đòi hỏi các vùng đất dốc phải được phân loại với việc sử dụng tích hợp các công nghệ như GIS, viễn thám và lập bản đồ 3D, tốt nhất là kết hợp với kiến thức địa phương, để bảo vệ chúng trong khi tăng năng suất. Tập này nêu chi tiết cách các thành viên APO được chọn đang cố gắng cải thiện phân loại sử dụng đất quốc gia.

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/evolving-sustainable-production-systems-in-sloping-upland-areas-land-classification-issues-and-options-pdf-4-1mb/