Danh sách khóa đào tạo

GIZ
Hướng dẫn áp dụng Luật Hoá chất và các quy định vào quản lý hoá chất tại doanh nghiệp
5 S
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
  • Thời gian : 28-29/3/2023 (02 ngày, từ 8h30-17h00)
  • Địa điểm : Trực tuyến qua Zoom hoặc Trực tiếp
  • Giảng viên :
  • Lĩnh vực : Công cụ cải tiến
ISO 9001:2015
Chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
ISO 9001:2015
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015
APO
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
  • Thời gian : 03/4/2023 – 28/4/2023 (10 ngày, từ 8h30-17h00)
  • Địa điểm : Trực tuyến qua Zoom hoặc Trực tiếp
  • Giảng viên :
  • Lĩnh vực :