Danh sách khóa đào tạo

Kỹ năng
Kỹ năng hướng dẫn công việc
 • Thời gian : 16/5/2023 (01 ngày, từ 8h30-17h00)
 • Địa điểm : Trực tiếp tại VNPI hoặc Trực tuyến qua Zoom
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :
TCVN ISO 18091: 2020
Hướng dẫn áp dụng HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tại chính quyền địa phương
ISO 9001:2015
Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
 • Thời gian : 05-09/6/2023 (05 ngày, từ 8h30-17h00)
 • Địa điểm : Trực tiếp tại VNPI
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :
5 S
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
 • Thời gian : 30-31/5/2023 (02 ngày, từ 8h30-17h00)
 • Địa điểm : Trực tiếp tại VNPI hoặc Trực tuyến qua Zoom
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực : Công cụ cải tiến
7 công cụ
Thực hành 7 công cụ kiểm soát chất lượng
 • Thời gian : 08-10/5/2023 (03 ngày, từ 8h30-17h00)
 • Địa điểm : Trực tiếp tại VNPI hoặc Trực tuyến qua Zoom
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :