Danh sách khóa đào tạo

ISO 9001:2015
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Công cụ
Nhận diện và loại bỏ các lãng phí trong doanh nghiệp
  • Thời gian : 24/4/2023 (0,5 ngày, từ 8h30-12h00)
  • Địa điểm : Trực tuyến qua ZOOM
  • Giảng viên :
  • Lĩnh vực :
ISO 9001:2015
Chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
QL Hoá chất
Nâng cao năng lực quản lý hoá chất trong các nhà máy
TFP
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
  • Thời gian : 11- 14/4/2023 (04 ngày, từ 8h30-17h00)
  • Địa điểm : Trực tuyến qua Zoom hoặc Trực tiếp
  • Giảng viên :
  • Lĩnh vực : Công cụ cải tiến