Tin tức

Trở về

Đào tạo nguồn nhân lực về năng suất và chất lượng giai đoạn 2012-2013

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Thị Anh Thu
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn về năng suất và chất lượng làm cơ sở cho việc thúc đẩy các hoạt động năng suất và chất lượng trong cả nước.