Tin tức

Trở về

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu:
-Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất các ngành kinh tế, doanh nghiệp và năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế;
- Xây dựng phương pháp và tài liệu hướng dẫn đo lường năng suất để theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp;
- Xây dựng phương pháp thống nhất về xử lý số liệu trong tính năng suất yếu tố tổng hợp