Tin tức

Trở về

Nghiên cứu,hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISO/IEC 27001) và Chỉ số Đánh giá hoạt động chính (KPIs)

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Ngọc Thi
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Nghiên cứu, áp dụng thí điểm hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001:2005 và hệ thống đánh giá các chỉ số hoạt động chính KPIs làm cơ sở cho việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về áp dụng các HTQL và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp.