Tin tức

Trở về

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Nguyễn Anh Tuấn
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Xây dựng mô hình, phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa thông qua chỉ số hài lòng khách hàng