Tin tức

Trở về

Nghiên cứ tính toán năng suất nền kinh tế, hướng dẫn tính toán năng suất ngành, địa phương và doanh nghiệp

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ms.Vũ Thị Thu Hà
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Tổ chức đào tạo, hướng dẫn tính toán đo lường năng suất tới các ngành, cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố, chuyên gia và các doanh nghiệp; - Thu thập và xử lý dữ liệu, tổ chức tính toán năng suất nền kinh tế, các ngành kinh tế.