Productivity in Welfare Service Industry—Measuring Productivity in Health and Education: An Exploratory Study of Selected APO Countries

Tăng năng suất trong khu vực công là vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt là do sự gia tăng dự kiến ​​về chi phí cung cấp dịch vụ và giảm doanh thu công. Những điều này là yếu tố định hình chính cho chương trình nghị sự năng suất cho chính phủ.
Cải thiện năng suất trong khu vực công có thể giúp các chính phủ tiết kiệm tài nguyên dưới dạng tăng năng suất, sau đó có thể được tái đầu tư để đạt được hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ. Để tận dụng lợi ích tăng năng suất, các tổ chức công cộng cần có chiến lược toàn diện, bao gồm các cách thức tốt hơn để đo lường năng suất và lợi ích của nó, các lĩnh vực ưu tiên để cải thiện dự kiến ​​sẽ tạo đòn bẩy đáng kể cho các nỗ lực tăng năng suất tổng thể và xác định các mô hình trong đó nỗ lực thể chế hóa văn hóa năng suất có thể được khắc ghi.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/papers/productivity-in-welfare-service-industry-measuring-productivity-in-health-and-education-an-exploratory-study-of-selected-apo-countries/