Why Asia Must Up Female Workforce Participation

Báo cáo nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng tốt hơn nguồn lao động nữ khổng lồ chưa được khai thác hoặc sử dụng không đúng mức là rất quan trọng để kích thích tăng trưởng năng suất và phát triển nguồn nhân lực ở châu Á. Nó nhằm chứng minh tại sao các chính phủ nên xây dựng các chính sách để tăng năng suất lao động nữ.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/papers/why-asia-must-up-female-workforce-participation/