Green Productivity Excellence Awards Framework for Asian Productivity Organization Member Economies

Tích hợp các khung quốc tế khác cho các doanh nghiệp xanh và các giải thưởng bền vững, khung này cho phép đánh giá hiệu suất và năng suất môi trường của các doanh nghiệp. Mục đích là để khuyến khích những đóng góp tích cực cho xã hội đồng thời thúc đẩy năng lực cạnh tranh của công ty thông qua đổi mới.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/project_reports/green-productivity-excellence-awards-framework-for-asian-productivity-organization-member-economies/