Policy Development for Green Productivity Promotion: Evidence from Asian Productivity Organization Member Economies

Tài liệu tổng hợp những phát hiện trong một hội thảo được tổ chức vào tháng 3 năm 2015 tại Trung Quốc. Nó cũng cho thấy APO đang tiến xa hơn trong lĩnh vực Năng suất xanh tại các khu vực.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/project_reports/policy-development-for-green-productivity-promotion-evidence-from-asian-productivity-organization-member-economies/