Handbook for SME Productivity Measurement and Analysis for NPOs

Cuốn cẩm nang này là một sáng kiến tiếp theo dựa trên những gợi ý và khuyến nghị của những người tham gia Hội thảo APO về Đo lường và Phân tích Năng suất các doanh nghiệp vừa và nhỏ dành cho NPOs được tổ chức vào tháng 11 năm 2013 tại Singapore.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/project_reports/handbook-for-sme-productivity-measurement-and-analysis-for-npos/