Higher Education Productivity Metrics: An essential guide for users and developers

Chỉ số năng suất trong giáo dục đại học là rất cần thiết để thiết lập ưu tiên, quản lý chất lượng và kiểm soát chi phí. Hướng dẫn này trình bày một mô hình để tổ chức các loại số liệu năng suất khác nhau, áp dụng nó cho một trường hợp đại diện của các số liệu hiện đang sử dụng và gợi ý một số tiêu chí để đánh giá hiệu quả của các số liệu cụ thể. Hy vọng, điều này sẽ giúp gỡ rối cho tình trạng hiện tại của các số liệu năng suất trong giáo dục đại học và cũng chứng minh tính hữu ích trong việc bắt đầu ngồi lại cùng nhau trên con đường phía trước.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/project_reports/higher-education-productivity-metrics-an-essential-guide-for-users-and-developers/