Recent Trends in Public-sector Performance and Productivity in Europe

Báo cáo này gói gọn quá trình học hỏi từ Phái đoàn nghiên cứu hiệu suất khu vực công đầu tiên ở châu Âu năm 2015 và đưa ra khuyến nghị cho APO. Báo cáo và các khuyến nghị của nó có nhiệm vụ: thực hiện nghiên cứu về các xu hướng gần đây trong PSP và hiệu suất ở châu Âu; chuẩn bị và đệ trình một báo cáo nghiên cứu bao gồm các thực tế tốt nhất về PSP, hiệu suất ở châu Âu và các khuyến nghị cho APO để cải thiện hiệu suất PSP ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/project_reports/recent-trends-in-public-sector-performance-and-productivity-in-europe/