Báo cáo Năng suất Việt Nam 2016

Nâng cao năng suất đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 1/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” đã đặt ra mục tiêu tăng năng suất và khẳng định vai trò của nâng cao năng suất trong phát triển kinh tế.
 
Báo cáo định kỳ về năng suất của Việt Nam do Viện Năng suất Việt Nam biên soạn nhằm cung cấp thông tin về năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) và các thông tin liên quan tới tình hình năng suất của Việt Nam.
 
BÁO CÁO NĂNG SUẤT VIỆT NAM 2016 tiếp tục gửi đến độc giả thông tin về chỉ tiêu năng suất và mối quan hệ với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác, thực trạng năng suất của nền kinh tế, các khu vực kinh tế, ngành kinh tế, đồng thời phân tích những yếu tố tác động tới năng suất, có sự so sánh với một số nước Châu Á.