Trở về

5S trong đánh giá chất lượng bệnh viện

16/11/2017 lúc 02:25

Ban Lãnh đạo Bệnh viện đã tiến hành cho triển khai thực hành 5S tại 2 khoa: khoa hồi sức tích cực chống độc và khoa cấp cứu. Theo ông Chu Đình Năng, thực hành tốt 5S hiện tại đã trở thành một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hàng đầu đối với các bệnh viện Việt Nam hiện nay. Do đó, Bệnh viện vô cùng chú trọng thực hiện 5S tại các phòng, khoa

Chính sách năng suất trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0

26/10/2017 lúc 02:16

“Với những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ tạo nên nền kinh tế tương lai, chúng ta cần suy nghĩ lại về việc xây dựng các chương trình năng suất quốc gia

Tương lai của phát triển kinh tế dựa trên sản xuất

24/10/2017 lúc 02:07

Trong tương lai, sự phát triển kinh tế phụ thuộc vào sản xuất chế tạo chắc chắn gặp rất nhiều thách thức

Mô hình khái niệm thông minh - Smart city

23/10/2017 lúc 02:00

Các đô thị cần được thiết kế một cách thông minh từ ban đầu, ngay khi có thể, cùng với sự tăng trưởng liên tục cũng như mở rộng