Danh sách khóa đào tạo

Nhận thức chung về kiểm kê khí nhà kính
 • Thời gian : Ngày 03/7/2024
 • Địa điểm : Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :
APO
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
TFP
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
 • Thời gian : 26 - 30/6/2023 (04 ngày, từ 8h30-17h00)
 • Địa điểm : Trực tiếp tại VNPI hoặc Trực tuyến qua ZOOM
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực : Công cụ cải tiến
5 S
Hướng dẫn áp dụng 5S trong trường học
 • Thời gian : 20-21/6/2023 (02 ngày, từ 8h30-17h00)
 • Địa điểm : Trực tiếp tại VNPI hoặc Trực tuyến qua Zoom
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực : Công cụ cải tiến
QL Hoá chất
Lưu trữ và quản lý kho hoá chất 19/6/2023 (01 ngày, từ 8h30-12h00)