Danh sách khóa đào tạo

QL Hoá chất
Quản lý chất hạn chế trong các nhà máy
 • Thời gian : 12/6/2023 (0,5 ngày, từ 8h30-12h00)
 • Địa điểm : Trực tuyến qua Zoom
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :
QL Hoá chất
Đánh giá rủi ro hoá chất
 • Thời gian : 08/6/2023 (01 ngày, từ 8h30-12h00)
 • Địa điểm : Trực tuyến qua Zoom
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực : Factory
QL Hoá chất
Xây dựng danh mục quản lý hoá chất và SDS
 • Thời gian : 07/6/2023 (0,5 ngày, từ 8h30-12h00)
 • Địa điểm : Trực tuyến qua Zoom
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực : Factory
ISO 9001:2015
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015 (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 36/2014/TT-BKHCN)
kỹ năng
Kỹ năng cải tiến công việc
 • Thời gian :
 • Địa điểm : Trực tiếp tại VNPI hoặc Trực tuyến qua Zoom
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực : Công cụ cải tiến